ספריית חב"ד ליובאוויטש

תט

ב"ה, ט' תשרי, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכ' מכ"ה אלול.

א) איך נוהגין כשניעור כל הלילה באמירת ברכות ענט"י ואלקי נשמה - הוראה לרבים שא"א וכמש"כ בס' אדה"ז. ומובן שאפשר לשמוע ממי שישן (הוראה בחשאי - לאומרם. כן שמעתי מכ"ק מו"ח אד"ש).

ב) אם קורין בתורה כשמתפללים בצבור אף אם כבר שמעו קרה"ת - מעולם לא שמעתי ולא ראיתי שינהגו כן.

מוסג"פ ג' מאמרי דא"ח והוא לזכות בהם את הרבים.

בברכת גמח"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תט

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 276 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.