ספריית חב"ד ליובאוויטש

תי

ב"ה, ט' תשרי, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י

שי'

שלום וברכה!

במכ' מכ"ד אלול, במענה על שאלתו לענין אמירת הקהל זכרנו כו' ובספר בעת חזרת הש"ץ.

מנהגו מאושר ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בפירוש שהקהל חוזרים וכתוב וחתום ובספר וגם בשויו"ט.

ומש"כ שיש חוזרים ג"כ זכרנו ומי כמוך ונ"ל שכן צריך להיות כי מה טעם לחלק בינם ובין וכתוב כו'.

שמעתי ע"ד מנהגו זה ומעולם תמיהני על חזרת מי כמוך כי הלא אין זה בקשת רחמים כ"א ספור שבחו של מקום.

ומה שאין מנהגנו לחזור זכרנו נ"ל הטעם כי הרי בקשת זכרנו לחיים היא בקשת דבר מועט ולכן אין אומרים זה הקהל לאחר שכבר אמרו וכתוב לחיים טובים משא"כ הש"ץ. שאמר וכתוב כו' כדי שתהא תפלתו שגורה בפיו.

בענין שלוח למחנם מעניני אוצר החסידים והמל"ח יודיעני כמה עקז' לשלח מכאו"א.

זה מכבר שאלתי אם נמצאו תח"י מביאורי הרש"ג עסטערמאן על התניא (ע"מ להחזיר) ולא קבלתי מענה ברור.

ואסיים בברכת חוגמח"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

תי

מהעתק המזכירות

מכבר שאלתי: ראה לעיל ח"ב אגרות קצא. ריח. שכא. שלו. לקמן תיח. תעד. תרצג.