ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיא

ב"ה, ערב יום הכיפורים, ה'תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' שי'

שלום וברכה!

קבלתי ברכתו לשנה הבע"ל וכל המברך יתברך בתוספתו של הקב"ה המרובה על העיקר. זה מכבר רציתי לעוררו על הענין דלקמן, ואשתמש בהזדמנות זו, ובפרט שהימים ימי עת רצון למעלה וגם למטה.

רבים במאד המשתדלים לעשות זכרון נצח באופן המתאים לקרוביהם שנפטרו ולהבדיל לאורך ימים ושנים טובות גם לעצמם או לקרוביהם שבחיים, וכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הראה ג"כ גודל ערך הענין במה שעשה כנ"ל בהדפסתו לזכות הנ"ל כמה ספרי חסידות וציווה להורות בשער הספר שנדפס על ידו לזכות פב"פ, כמו שבטח ראה בספרי תורת שמואל שנמצאו ג"כ בפאריז, ואחריו החזיקו במנהג זה כמה מאנ"ש.

ובזה הנני להציע לפניו, בהסכמת כ"ק מו"ח אד"ש שגם הוא יקח ע"ע הוצאת הדפסת איזה ספר מספרי חסידות המוכנים עתה לדפוס לזכר נשמת הוריו ז"ל וגודל הזכות וגודל הנחת רוח להנשמות שהוא צ"ל ממלא מקומם ועושה עבודתם בעניני התוהמ"צ בודאי אין צריך ביאור ופירוש לדכוותי'.

מכינים עתה לדפוס א) ספר הצ"צ על שמות ח"א. ב) ספר מאמרי כ"ק מו"ח אד"ש משנת תש"ד-תש"ה. ג) המשך ר"ה תש"ח.

הוצאת הדפוס יוכל לשלם במשך איזה חדשים אם קשה עליו הדבר לעשותו בבת אחת, ובלבד שנהי' בטוחים שלזמנים הקבועים יתקבלו הסכומים המתאימים.

ההוצאות לערך הם: של א' או ב' הנ"ל (ואחרי הביא בחשבון שחלק ההוצאה יתקבל ע"י מכירת הספרים) שני אלפים דולר; של ג' אלף דולר.

אפשר אשר בקראו סכומים הנ"ל יתמה על אשר הנני מציע לו לתת סכום זה, אבל בטוח אני כאשר יתבונן במעט עכ"פ ובהביאו בחשבון אשר זהו לעילוי נשמות הנ"ל והיחס מצדו אשר צ"ל אליהם הנה בחפץ ורצון פנימי יקבל אחת מהצעות הנ"ל ויודיע מזה תיכף ומיד לכ"ק מו"ח אד"ש.

און צום נייעם יאהר אז מען באווייזט דעם אויבערשטן א ברייטן שטעל און מען הויבט אן אין א זאך פון תורה ומצות ובפרט פון פנימיות התורה גייט שוין אזוי דער גאנצער יאהר בגשמיות וברוחניות

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ קונטרס האחרון שהו"ל.

תיא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 425 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.