ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיב

ב"ה, כ"ט תשרי, תש"ט

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורא"א שי'

נודעתי מהאסון אשר קרה בפטירת אמו תנצב"ה והמקום ינחם אותו בתוך אבלי ציון וירושלים.

ע"פ בקשתו ונוסף למה ששלחתי לו בחוהמ"ס (ע"מ להחזיר) הנני להודיע כאן עוד איזה הנהגות שע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

אין קורעין הט"ק. הזכרת נשמות כנוסח שבתו"א גם בשנה הא'. אין לצאת מביהכ"נ אבל לומר באופן שלא יהי' ניכר. מפטיר כל י"א חדש. לעלות לתורה בכל עת מצוא.

בש"ק - בבוקר וגם למנחה. א-ל מלא רחמים - לא בשנה הא'. להיות הקורא בתורה משניות על הסדר. פכ"ד ומקואות אחר כל תפלה - במשך הל'. אח"כ רק ד' משניות נשמה. קדישים: קודם התפלה, לברכו, אחר שמו"ע. ובלצ"ג, שש"י, קוה, עלינו, תהלים, משניות. - קודם שמו"ע דמנחה ואחרי', ואחרי עלינו. משניות. - לברכו דמעריב, קודם שמו"ע ואחרי', אחרי עלינו, משניות.

וב"ב יקויים היעוד והקיצו ורננו שוכני עפר אחרי ביאת מ"צ בגאולה האמתית והשלימה.

הרב מנחם שניאורסאהן

תיב

מהעתק המזכירות.

מהורא"א: אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב רכה. ובהנסמן בהערות שם. לקמן תכב. תס.

איזה הנהגות... אדמו"ר: רובם מיוסדים על אגרת ניחום אבלים, שכתב לו כ"ק חותנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בעת האבלות על אביו הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' ר' לוי יצחק ע"ה שניאורסאהן (ראה גם לקמן אגרת עדרת).

באותה שעה שהה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בבית הבראה במוריסטאון, ולא הודיעו לו ע"ד הפטירה עד אחר עבור השבעה.

האגרת עדיין לא נדפסה ומועתקת בזה.

ב"ה, ד' ד' אלול תש"ד

חתני יקירי וחביבי הרה"ג מוהר"ר מנחם מענדל שליט"א

זה עתה נודעתי מהאסון הנורא אשר קרה בפטירת ש"ב מחותני כבוד אביך הרה"ח והרה"ג תנצב"ה והנני משתתף בצערך הגדול, המקום ינחם אותך בתוך אבלי ציון וירושלים.

שמעתי מהחסיד ר' יחיאל היילפערין שהוא הי' מהיושבים בליובאוויטש בשנת תרמ"ג שנת

האבילות של הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק על הוד כ"ק אביו כ"ק אאזמו"ר נבג"מ זצוקללה"ה זי"ע

הי' עוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק לומד משניות איזה משנות (וכמה פעמים פירשם גם בענין הנסתר

שבהלכות ההם) ועמוד גמרא במנין עשרה, והי' קורא בתורה אף שעלה לו בכובד מפני מצב בריאותו אז ובשבת עלה לתורה מפטיר (הי' ג' מנינים בג' מקומות) ובמנחת ש"ק ג"כ עלה

לתורה.

מספר הקדישים עולה י"ז, קודם התפלה, ברכו, אחר שמו"ע, ובלצ"ג, יום, קוה, עלינו, תהלים, משניות, תשעה שחרית. מנחה, קודם שמו"ע, אחר שמו"ע, עלינו, משניות, ד' פעמים. מעריב, ברכו, אחר שמו"ע, עלינו, משניות ד' פעמים. בס"ה י"ז קדישים. בהאבילות דשנת תרעב אחר כבוד א"ז הי' הוד כ"ק אאמו"ר, הרה"ק קורא בתורה כל השלשים ועד הפסח בהיותו בחו"ל ובבואו לליובאוויטש הפסיק, ואח"כ אמר כי מתחרט על אשר הפסיק.

השי"ת יחזק בריאות מחות' כבוד אמך תי' ויאריך ימי' ושנותי' בטוב ובנעימים בגו"ר ויחזק השי"ת בריאותך ובריאות זוגתך תי' בגו"ר.

חותנך אוהב בל"ג ומברכם בכוח"ט בגו"ר.

29יוסף יצחק30

הזכרת... ניכר: להעיר מס' המנהגים-חב"ד ע' 59.

קדישים... תהלים: וא"כ עולה י"ח. ובאגרת הנ"ל ליתא לקדיש שלפני שמו"ע דערבית לכן ס"ה י"ז, וצ"ע. ובשנת האבילות תרמ"ג, לא היו אומרים קדיש אחר תהלים, לכן כותב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בצוואתו (אג"ק שלו ח"ב תקיד, מועתק בס' המנהגים-חב"ד ע' 78) "אני דקדקתי... ט"ז קדישים".