ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיד

ב"ה, י"ב חשון, תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' התמים [מוהרש"ז] שי'

שלום וברכה!

מסר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א את מכתבו בבקשה לשלוח לו מהנדפס ע"י והנה מה ששולחים אנו ע"ש הררמ"פ שי' הכהן הוא בפירוש ע"כ לזכות בזה את הרבים כי אין ביכולתינו לשלוח לכל יחיד ויחיד בפ"ע.

בכ"ז כיוון שבקשתו באה אלינו בדרך יוצא מן הכלל הנני למלאות ג"כ בדרך יוצא מן הכלל ובלבד: א) שיזכה בהנשלח על שמו בהחבילה בפ"ע את הרבים, ב) חותם מכתבו [...] נכד הרמ"י נ"ע מהאמעל. ולכן מטובו לשלוח מזכרונותיו מה שיודע ע"ד זקנו וגם אחי זקנו כי זה מכבר רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לקב[ץ] הידיעות ע"ד זקני החסידים, ובטח במשך הזמן יהי' בזה ג"כ זכות הרבים.

בפ"ש כל החבורה והררמ"פ שי'

הרב מנחם שניאורסאהן

כמדומה שבימי מאסר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בפ"ב הי' הוא מאלו שנתתי להם להחביא את הכתי"ק?

תיד

קטע נדפס בספר לשמע אוזן ע' 20. ובלקו"ש חכ"ד ע' 558 והושלמה ע"פ העתקה. מורהש"ז: דוכמן, מח"ס לשמע אוזן הנ"ל. אגרות נוספות אליו- לקמן תכ. תכג. תלא.

תלד. תמא. תסא. תע. תקא. תקכ. תקכג. תקסו. תקעה. תקצד. תריד. תדש. הררמ"פ: ה"ר מרדכי פרלוב.

הרמ"י: ה"ר מרדי יואל דוכמן.

אחי זקנו: ה"ר שניאור זלמן דוכמן (ראה לשמע אוזן ע' 175).

זה מכבר... הידיעות: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, ח"י אגרת ג'שסה, ובהנסמן בהערות שם.

זכות הרבים: ע"י הדפסתם. סיפוריו נדפסו בס' לשמע אוזן הנ"ל בשנת תשכ"ג.