ספריית חב"ד ליובאוויטש

תטו

ב"ה, כ' מ"ח, תש"ט

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מר"ח וזיי"ן מ"ח:

א) הלקו"ת לא קבלתי ע"ע. שאלתי את הרב"ג שי' ואמר לי, כי קבל רק עקז' אחר בשביל עצמו. ימים אלו נתקבלו כ"ה סדורים. אם הי' מתקבל ש"א קודם חנוכה ולקו"ת קודם בשלח - הי' זה דבר בעתו.

ב) תמי' שלא שלח, ע"י אלו שנסעו למחנה נעמאנאוו, עכ"פ חלק מהספרים. והלא משם שכיחי נוסעים לכאן.

ג) בנוגע להשגת רשיון לכניסת הספרים לכאן - מתענין העו"ד לדעת מאיזה מחלקה קבלו הרשיון אלה ששלחו כבר ספרים, אם ממחלקת המכס או סטייט דעפארטמענט. ונא להודיענו. ולו יכול להשיג פוטגרפיא מרשיון הזה הי' מה טוב.

בכל אופן, אין לסמוך על הרשיון מכאן בנוגע לאלה הספרים אשר מוכנים כבר לשלחם. ואין לדחות בשביל זה את המשלח. אלא לשלח תיכף ומיד ע"י הדאר עכ"פ אלף סדורים חמש מאות זאטץ של שו"ע תו"א והשערים ולקו"ת. וכמאתיים ספרנו חלק חמישי. ולהודיענו תיכף שעשה כזאת.

ד) בסוף הערותי לפס"ד צריך להוסיף הערה זו: ס"ט, בסוף ע"ד: בהעתקה אחת מצאתי:..."מהרלנ"ח סק"ב. בפורים שנת הכת"ר פה ליובאוויטש ציוה אדמו"ר לברך שהחיינו בבוקר קודם קריאת המגילה".

ה) צריך למהר בהדפסת הפס"ד, כי יש ע"ז מנדב וכמש"כ מכבר.

ו) זה כחדש שעניתי להר"מ זעליוויאנסקי. ומטובו להודע אם קבל הנ"ל את מכתבי.

ז) מוסג"פ המאמר מי"ג תשרי ור"ד דסעודת שמחת תורה לזכות בם את הרבים, כן מכתב כללי מהמל"ח וביום הולדת את כ"ק אדנ"ע שמזלו גובר ביחוד (כמ"ש בירוש' ר"ה ג', ח') יושפע עלינו כולנו לזכות להשתתף בהפצת תורתו היא תורת הבעש"ט תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

המחכה לבשו"ט בהקדם ופ"ש כל החבורה

מ. שניאורסאהן

תטו

מצילום האגרת.

מוהר"ד: בראוומאן, שהתעסק בהדפסת הספרים מטעם קה"ת במדינת אשכנז. אגרות נוספות אליו- לעיל ח"ב רעט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תלה. תנו. תפ.

הרב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי, מנהל הלשכה לעזרת הפליטים באירופה.

למחנה נעמאנאוו: לפריז.

וכמש"כ מכבר: לעיל ח"ב אגרת שעו.

להר"מ זעליוויאנסקי: לעיל אגרת תז.