ספריית חב"ד ליובאוויטש

תטז

ב"ה, כ"ג חשון, תש"ט

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרח"ה שי'

שלום וברכה!

מכתביו מז' תשרי וז' מ"ח נתקבלו ובמענה עליהם:

א) מוסג"פ המאמר די"ג תשרי לזכות הרבים ומכ' כללי מהמל"ח. בפ"ע נשלח לו קונטרס החלצו רנ"ט.

ב) בודאי מלאו כל מוסדותינו הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בטעלעגראם לפנות לועד הישיבות דשיקאגא בבקשת עזר. הועד כתב לרבנים באה"ק בקישור עם העזר שיתנו השתא ובודאי יתדבר כת"ר תיכף עם הרש"י זעווין מה שיש לעשות בזה ולמה נשמטה ישיבת צ"צ.

ג) המנהג לברך בסעודה ג' ולעבור לפני התיבה במוצש"ק שלפני היאצ"ט אין אצלינו.

ד) בטח ישלח לכאן המכ"ע שבו יהי' מאמר הערכה ע"ד ס' הקיצורים והערות לתניא קונטרס החלצו וכיו"ב. לכשיודפס.

ה) תמי' שאינו מזכיר מאומה ע"ד רשימות אביו ז"ל בנוגע לתניא ואכפיל בקשתי לשלחם אלי ע"מ להחזיר אם ברצונו הוא.

ו) להרב בנימינסאן כתבו. קומפלט שלם של השמועסן אין כבר אצלינו כי כמה חוברות אזלו לגמרי.

בפ"ש כל הדו"ש.

הרב מנחם שניאורסאהן

תטז

מהעתק המזכירות.

מהורח"ה: הבלין. אגרות נוספות אליו- לעיל ח"ב קעט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תכד. תנה. תצח. תקיב. תקיח.

לפנות לועד הישיבות: ראה לעיל ח"ב אגרת שנז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תיח. המנהג... אין אצלינו: ראה ס' המנהגים-חב"ד ע' 79. לעיל ח"ב אגרת שצז.

מאמר הערכה: ראה לעיל ח"ב אגרת שצז.

2רשימות אביו... בקשתי: ראה לעיל ח"ב אגרת שצז. לקמן תיח. תנה. תצח. תקיח.