ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיז

ב"ה, כ"ו חשון, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י

שי'

שלום וברכה!

רשום בזכרוני שאני הצדיק בכתיבת מכ' שבינינו, כי לא ענה על מכ' האחרון שכתבתי אליו וגם לא אישר קבלת מאמר אדנ"ע ויחלום והנה סולם (נדפס בקונטרס נב( ששלחתי אז אליו.

קראתי במכ"ע שלקח חלק באסיפת הרבנים הציע נוסח היתר עיסקא וכו' ושמחתי עכ"פ לידיעה זו.

ועל של עתה באתי להסג"פ קונטרס החלצו רנ"ט שזה עתה הו"ל ובטח יאשר את קבלתו.

ובהזדמנות זו אזכיר עוה"פ ע"ד הבטחתו זה מכבר לשלח העתק מסיום מכ' אדנ"ע אדות לה"ק אשר את התחלתו (מסיים בפתקא והנה בסנה' בתיבות "דחד לשון הוא כנ"ל") שלח אשתקד ולהעתיק כפי האפשריות גם משאר המכ' תוכניים אם ימצאם אצלו ות"ח מראש.

באיחולי כט"ס ובפ"ש כב"ב שי' אף כי בלתי מכירם

מ. שניאורסאהן

תיז

מצילום האגרת.

1מהור"י: לנדא. אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ב רכח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תעג.

תקלט. תקנב. תקפה.

מאמר אדנ"ע ויחלום: ראה לעיל ח"ב אגרת שיט, ובהערות שם.

מכ' אדנ"ע, אודות לה"ק: כדלעיל ח"ב אגרת רכח. רלה. רסב. רצד. שיט. לקמן תעג.

שלח אשתקד: שם אגרת שיט.