ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיח

ב"ה, א' דר"ח כסלו, תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהר"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א אלול שהגיעני באיחור זמן ואחדשה"ט...

מוסג"פ קונטרס החלצו שזה עתה הו"ל והוא לזכות בו את הרבים כן שתי חוברות קטנות שנדפסו בעת המלחמה בשביל החיילים ויודיע חוו"ד אם מתאימים לכוונתו ובאם הן, כמה מהם לשלח לו.

ת"ח בעד הפ"ש לאחי שי' ובבקשה רבה באשר דואג אני לשלומו ושלום ב"ב שי', לראותו ולמסור לו פ"ש ממני [...] ובטחוני שימלא בקשתי כמו בפעם האחרונה ת"ח נתונה למפרע.

על השאלה בדבר הרח"א שי' נאה צריך לתת לו מהמל"ח נ' שקל בטח קיים הבטחתו ויראה שהר"מ אקסלרוד שי' ישלח לכ"ק מו"ח אד"ש ישר או על ידי הערות הרש"ג בנוגע לתניא ואולי באפשרי להשיג ג"כ הערות הר"ז האולין ז"ל שנמצא כמש"כ לי הרח"ה שי' האוולין אצל אחיו שבת"א. כן מהנמצא אצל הרב זיסלין שי'.

בפ"ע נשלח לו ס' קיצורים והערות לתניא ובסופו נמצאת רשימת מה שהו"ל.

ובשל עתה אסיים ועד הישיבות דשיקאגא כתב לרבנים באה"ק ע"ד חלוקת עזרתם להישיבות באה"ק ועליכם להתראות עם הרש"י שי' זעווין ולטכס עצה. קרוב לודאי שיבקרו באה"ק ב"כ הועד הנ"ל ואפשר שגם הר"ש שי' פאלמער יהי' מהם.

מטובו לאשר קבלת מכ' זה ולהודיע בשו"ט בהקדם.

בפ"ש כב"ב וכל החבורה שת'

הרב מנחם שניאורסאהן

תיח

מהעתק המזכירות.

מהר"מ: גורארי', אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב ריח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תקנה.

חוברות... החיילים: ראה לעיל ח"א אגרת קא, ובהנסמן בהערות שם.

לכוונתו: כנראה, בקשר למלחמה בארה"ק.

הערות הרש"ג: ה,ר שמואל גרונם אסתרמן. ראה גם לעיל אגרת תי, ובהנסמן בהערות שם.

ועד הישיבות דשיקאגא: ראה בזה לעיל אגרת תטז, ובהנסמן בהערות שם.

ואפשר... פאלמער: ראה לקמן אגרת תכד.