ספריית חב"ד ליובאוויטש

תיט

ב"ה, ג' כסלו, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורמ"ז שי'

שלום וברכה!

א) מוסג"פ קונטרס החלצו שזה עתה הו"ל עם ההוספות - ובודאי יאשר קבלתו.

ב) שמחני הרל"ק שי' שנשלחה כבר הויזא לש"ב מהר"א שי' קליו[ב]גאנט. ואולי מהנכון שיזרז את לאוואט בהנוגע לדירת הנ"ל וכו', כיון שא"ל, בהיותו כאן, שהתחיל במצוה זו. - שוב נחמתי שטוב לחכות עד שתבורר חוו"ד כ"ק מו"ח אד"ש עד"ז.

ג) בקשר עם הערתי ע"ד הר"ל ש"ס מועליז בסוף קונט' הנ"ל - מטובו להודיעני מה שידוע לו ע"ד יחוסו, בניו, בנותיו וב"ב, ובפרט הרש"ז ז"ל מלודז, זווגיהם וכו' ות"ח מראש.

בפ"ש כל החבורה

מ. שניאורסאהן

תיט

מצילום האגרת.

מהורמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב קע, ובהנסמן הערות שם. לקמן תקמח. תריט. תרנז.

הרל"ק שי': ה"ר ליב שי' קרעמער.

הויזא... קליובגאנט: כהבקשה דלעיל ח"ב אגרת רעח.

שתבורר... עד"ז: הורה לו לנסוע לאוסטרליה ולכן לא ניצל את הויזה הזו. הערתי... קונט' הנ"ל: סה"מ תרנ"ט ע' רכא.

מה שידוע לו: מעת היותו בלודז במחיצת הרש"ז במלודז. רשימתו ע"ד הנ"ל הנדפסה ב"כפר חב"ד", גליון (117) כ' מ"ח תשד"מ ע' 12.