ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכ

[ח' כסלו תש"ט]$

... שני מכתביו מכ"ג וכ"ד מ"ח קבלתי ומאד שמחתי עליהם ובפרט על רשימת הענינים והפתגמים שבהם והנני ממהר לאשר בזה קבלתם, למען ימהר ג"כ בהמשכת רשימותיו ושילוחם לכאן. ובל"ס שיהי' בזה ממזכי הרבים.

תכ

נדפסה בס' לשמע אוזן ע' 20. לקו"ש חכ"ד ע' 558. והיא אל הרש"ז דוכמן. אגרות נוספות אליו- לעיל תיד. ובהנסמן בהערות שם.