ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכב

ב"ה, חג הגאולה י"ט כסלו, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהורא"א שי'

שלום וברכה!

שבע רצון הנני שאוכל לבשרו שהקונטרס ליט"כ שהדפיס לז"נ אמו ע"ה נדפס והביאו אתמול מבית הכורך עקזעמפ' הראשונים עוד קודם הפארבריינגן ותיכף הכנסתי עקז' אחדים לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ונהנה במאד וא"ל מ'דארף אליין לערנען דעם מאמר. ונזכרתי (אף שאינו דומה לגמרי) במה ששמעתי ממנו זה מכבר שפעם מצא א' מהחסידים את אדה"ז לומד בס' התניא וישאלהו איר לערנט אויך תניא ויענה אדה"ז איך געפין (זע?) דא מער נייעס ווי אין מעזריטש, וסיים ע"ז כ"ק אדנ"ע וואס איז דער וואונדער אויף א נשמה חדשה.

מוסג"פ עקז' ומטובו להודיע כמה לשלוח לו.

מכתבי מכ"ד מ"ח בטח הגיעו.

בברכת חג הגאולה ופ"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תכב

מהעתק המזכירות.

מהורא"א: אקסלרוד. אגרות נוספות אליו- לעיל תיב, ובהנסמן בהערות שם.