ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכג

ב"ה, י"ט כסלו, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

הנני מאשר בזה את קבלת מכתבו השלישי מז' כסלו ובנתיים ודאי הגיעו מכתבי מח' כסלו.

בטח ימשיך בשילוח רשימותיו תכופות ולאות תודה ובתור זירוז על להבא מוסג"פ הקונט' ליט"כ שהו"ל זה עתה ובל"ס יזכה בו את הרבים.

המחכה למכ' וכנ"ל ופו"ש כהדו"ש.

בברכת חג הגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

זה עתה נתקבל מכ' מי"ד כסלו.

תכג

נדפסה בס' לשמע אוזן ע' 11. לקו"ש חכ"ד ע' 558 והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מהורש"ז: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם.