ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכד

ב"ה, חג הגאולה, תש"ט

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרח"ה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט מ"ח ובנתיים בטח הגיעו המכ' מכ"ג מ"ח ואחכה למענה עליו וע"ז המכ'.

א) הקדיש שלאחר מזמור שיר ליה"ש אומרים כשחל היאצ"ט בועש"ק או בש"ק אבל לא בש"ק שקודם הירצ"ט - ז"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ב) ביום ועש"ק הבע"ל יוצאה מכאן בספינה מלאכות ג' אנשים קרן ההצלחה דשיקאגא לאה"ק ובה ג"כ ר' שלמה שי' פאלמער.

ג) מוסג"פ קונט' יט"כ לזכות בו את הרבים.

ד) מה שהזמין מהוצאותינו נשלח לו.

בפ"ש כהדו"ש בברכת חג הגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

תכד

מהעתק המזכירות.

מוהרח"ה: הבלין. אגרות נוספות אליו- לעיל תטז, ובהנסמן בהערות שם.

הקדיש... הירצ"ט: ראה גם לעיל שם, ס' המנהגים-חב"ד ע' 79.

קרן... פאלמער: כדלעיל אגרת תיח.