ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכה

ב"ה, חג הגאולה, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

מכתבי מכ"ב מ"ח ודאי קיבל במועדו ומוסג"פ קונט' ליט"כ והוא לזכות בו את הרבים.

נתקבל פה מהרש"ז שי' טאובל טו תרמכן לנפנה.

ויעויין בסוף המאמר שבקונט' הנ"ל ע"ד גודל המעשה על הצדקה בכלל וכבר כתבתי לא' שכמה עלוב הסדר שאפילו המעשה על נפנה שהיא המעולה שבמעולה כידוע עדיין דורש זירוז.

בפ"ש כהדו"ש ובברכת חג הגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

תכה

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 475 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהורש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב שנה. שעג. לקמן תמה. תסה. תעא.

תעח. תקמח. תקעד. תקצח. תריד. תרכד. תרלז. תרצד. תשנג.

תרמכן: שקלים.

לנפנה: למעמד.

בסוף המאמר: סה"מ תש"ט ע' 17.