ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכו

ב"ה, חג הגאולה י"ט כסלו, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ש שי'

פוזנער

שלום וברכה!

ראיתי פה ס' משנת בנימין של הרב זילבערבערג דמחנו ונמצא שם כמה ענינים שהו"ל להזכיר מס' הצ"צ וכיו"ב.

כנראה מדפיס הוא ספריו לעתים תכופות ויש בידו לתקן זה.

לו בעצמו איני רוצה לכתוב כי איני מכיר את האיש ואת שיחו ולכן הנני כותב את מכתבי לכת"ר בתור מענה על שאלתו, ואל בינתו אשען אשר יכלכל הדבר באופן המתאים ומוכשר. מובן מאליו, שאם מוצא שאין כל ענין זה כדאי מפני תנאי המקום וכיו"ב, יוכל להחזיר לי מכ' המוסג"פ.

מוסג"פ הקונט' ליט"כ שזה עתה הו"ל ובל"ס יזכה בו את הרבים.

בברכת חג הגאולה ופ"ש כל החבורה שת'

הרב מנחם שניאורסאהן

תכו

מהעתק המזכירות.

מוהר"ש שי' פוזנער: אגרות נוספות אליו- לעיל ח"א ל. מ. ח"ב שפו. לקמן תכז. תצט.

תקעט.

את מכתבי: שלאח"ז.