ספריית חב"ד ליובאוויטש

תכט

ב"ה, ג' חנוכה, תש"ט

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א וכו' מהור"י הלוי

שי'

שלום וברכה!

מכתבו בעתו נתקבל ונשלח לו זה מכבר ס' הקיצורים והערות על התניא שביקש, כן מוסג"פ קונ' החלצו וקונ' י"ט כסלו שהו"ל זה לא כבר.

ובמענה על מה דשאילנא קדמיכון במ"ש בדא"ח בכ"מ תיקון הח' ונוצר אותיות צנור ואותיות רצון והמה א) שהרי נצר הוא חסר ואו. ב) בשמות (לד, ז) כתוב נצר חסד בלא וא"ו המוסיף...

תכט

מהעתק המזכירות.

מהור"י: הורוויץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א קסג. לקמן תקכב. תקלד. תקלח.

תקמז. תקעו. תקפה. תרב.

בלא וא"ו המוסיף...: כנדפס לעיל ח"ב אגרת רכב. וראה בהערה שם לאגרת ריט, ולאגרת תח דלעיל.