ספריית חב"ד ליובאוויטש

תלא

ב"ה, ב' טבת - זאת חנוכה, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

הנני מאשר בזה קבלת מכתבו החמישי והששי. הקונטרס החלצו בטח כבר קיבל, ובמכ' בפ"ע נשלח לו שבוע העבר ג"כ מאמר אתם נצבים והמכ' מי"ד אייר תש"ח.

...משיחת י"ט-כ' תער"ג וכן בכלל משיחות כ"ק אדנ"ע מלבד אלו שבאו בתורת שלום אין תח"י ות"ח אם ישלח גם מזה.

המחכה להמשך רשימותיו וחותם במה שכתבתי לא' היום מענינא דקריאה דיומא מבואר בלקו"ת ס"פ נשא דזאת חנוכת המזבח הי' ביום המשח ואחרי המשח כי שמן המשחה הוא מעורב וממוצע בין פנימי למקיף. וי"ל שבתורה גופא זהו דוקא תורת חסידות חב"ד ודוקא לאחר פ"ב כי לפני פ"ב האט געברענט ועייג"כ שייכות חנוכה ויט"כ בשיחת יט"כ תרס"ד תורת שלום ע' 42.

בפ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תלא

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1259, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהרש"ז: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם. והמכ'... תש"ח: הנדפס באג"ק אדמו"ר, מוהריי"צ נ"ע ח"ט ג'רלא.

מענינא דקריאה דיומא: קטע זה גם למוהרש"מ שי' קלמנסון.

תורת שלום ע' :42 בהוצאות החדשות ע' 39 ואילך.