ספריית חב"ד ליובאוויטש

תלב

ב"ה ג' טבת, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרי"נ שי'

שלום וברכה!

מכתבו בלי הוראת זמן כתיבתו בעתו נתקבל.

והנה מרוב הטרדות (וביחוד בהגהה ובהכנה לדפוס של ס' שמות של הצ"צ בדוגמת אוה"ת על ס' בראשית אבל בהוספת איזה הערות ומ"מ) אין בידי לענות עתה על כל השאלות ובפרט שאין ברצוני לעכב שילוח מכ' מהר"י גארדאן שי' המוסג"פ ובאתי בזה במענה על איזה מהם ובמשך הזמן בל"נ יבוא המשך מה שלפענ"ד בשאר השאלות.

א) בהשגח"פ. בכל דצח"ם ומאורעותיהם בפרטיות הרי בידיעת עצמו יודע אותם אם י"ל שנוסף ע"ז יש ג"כ כוונה מיוחדת בכל פרט שאירע בדצח"ם ע"פ תורת הבעש"ט.

מענה. כבר כתבתי במכתבי הקודם אשר כן כתוב בד"ה ע"כ יאמרו המושלים תרצ"ו.

והנה בכלל ד' ענינים ישנם בנדו"ד התהוות, השגחה, ידיעה, כוונה, והנה גם קודם גילוי הבעש"ט הודו וידעו שההתהוות והידיעה הם גם בפרטי דצח"ם ומאורעותיהם וגילה הבעש"ט שגם השגח"פ ישנה בכל הנ"ל ושלל ענין המקרה לגמרי וכיון שכל מאורע ומאורע בא בהשגחה מלמעלה, הרי גם נברא בעל שכל לא יעשה דבר בלי כוונה בזה, וכ"ש וק"ו ולהבדיל כו' שלמעלה הוא כן. ומוסג"פ מה שכתבתי זה מכבר במענה על שאלות בענין השגח"פ ומה חידש הבעש"ט על הקודמים ובסעיף א' וסו"ס ה' הוא מה שנלפענ"ד בזה שיטת דא"ח עם הוראת המקורים במאמרי רבותינו. ושם מועתק גם הל' בד"ה ע"כ יאמרו הנ"ל. ומטובו להחזיר לי את המוסג"פ אחרי הקריאה.

ב) אם יש להוסיף על מנין ז' קרואים בשבת בכדי להוציא מלב הנוסף את החשד שמרחקים אותו.

מענה. בכלל ה"ז תלוי במהות הנוסף, התוצאות מהחשד אם לא יבטלהו וכיו"ב, ועל כגון דא אמר הכל לפי ראות עיני המורה על אתר.

אבל בטח ידוע לכת"ר שאף שפשט המנהג להוסיף בשבת ובפולין כמדומה לי קריאת אחרון נהפכה לקביעות עד שא"א בלאה"כ.

הנה אצלנו מקפידים במאד שלא להוסיף קרואין אפילו בשבת וכנראה שהוא מיוסד על הוראת הצ"צ בשו"ת או"ח סל"ה.

ואירע כאן בשבת חתונה ולא הסכים כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א שיוסיפו קרואים כ"א שיקראו בשני מקומות.

ומצד גודל ערך ההתקשרות נחיצותה וחביבותה (ובפרט אם גם מקום גשמי מפסיק) הרי עלינו כולנו להתאזר ולהתאמץ ביותר לאחוז בהוראות רבותינו נשיאי חב"ד מנהגיה[ם] ותנועותיהם השייכים לנו (פרט לאלו שאינם אלא של הנשיא עצמו).

אתו הסליחה שאסיים לע"ע,

בפ"ש כל החבורה תח'

הרב מנחם שניאורסאהן

תלב

מהעתק המזכירות.

מוהרי"נ:בליניצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב תה. לקמן תשיז.

במכתבי הקודם: דלעיל שם.

שכתבתי זה מכבר: לעיל ח"א אגרת צד.

אצלנו מקפידים: ראה גם ס' המנהגים-חב"ד ע' 31, ע"פ אגרת ר"ח שבט תשי"א (לקו"ש חי"א ע' 217).