ספריית חב"ד ליובאוויטש

תלד

ב"ה, י"ט טבת, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

הנני מאשר בזה קבלת מכתביו השביעי והשמיני ומוסג"פ קונט' לכ"ד טבת מכ' כ"ק מו"ח אד"ש ומכ' מחנה ישראל וישתדלו ע"פ הכתוב בהנ"ל שהוא שייך לאו דוקא לחסידים.

בחבילה בפ"ע נשלח לו עתה כבקשתו: ס' הזכרונות, שיחת פסח תש"ג, קובץ מכתבים שני, רייד פאר פרויען, ובודאי יאשר קבלתם ויזכה בהם את הרבים.

מובן אשר כ"ק מו"ח אד"ש יודע ששולח לכאן רשימת זכרונות וז"ל בזה זייער א גלייכע זאך. כן מזמן לזמן הנני מוסר תוכן מכמה מהספורים ובכל פעם גורם נח"ר.

בפ"ש ובחכוי לקבלת המשך רשימותיו

הרב מנחם שניאורסאהן

תלד

נדפסה בס' לשמע אזן ע' 11 ובלקו"ש חב"ד ע' 558, והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מהורש"ז: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם. מכ' כ"ק מו"ח: ע"ד חלוקת הש"ס, שבאג"ק שלו ח"י ג'שסד. ראה גם האגרות שלאח"ז.

יודע... נח"ר: ראה אג"ק שלו ח"י אגרת ג'שפו.