ספריית חב"ד ליובאוויטש

תלה

ב"ה, י"ט טבת, תש"ט

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הר"ד שי'

שלום וברכה!

א) מכתבי מי"ט כסלו ומי"א טבת בטח קיבל במועדם. ולפלא שלע"ע אין מענה עליהם.

ב) קבלנו ימים אלו: ספרנו ח"ד - תרך. ס' השיחות - תרטז. שערי אורה - תסד.

ספרנו ח"א - תנ. תניא - מאה. ולפלא, שאין כלל מעט"ר ושער האמוה"י. ואכפיל בקשתי להודיע תיכף מה עוד שלח ונמצא עדיין בדרך, ולשלוח ככל האפשרי ממה שלא שלח לע"ע, ובפרט לקו"ת תו"א והנ"ל.

ג) יום ה' העבר נתקבל סו"ס, ע"י הפוסט, לקו"ת אחד מהמשלח הרב שפירא, בלי כל קשוים ושאלות כאן כלל. ונכונה מאד ההשתדלות שישלח הנ"ל, וחבריו כיו"ב, לקו"ת ותו"א וכו' לכ"ק מו"ח אד"ש, להרב חדוקוב, למר מינדל, אלי, למל"ח למחנה ישראל, לקה"ת וד"ל. וכמובן יודיע אלינו למי שלחו.

ד) עוה"פ אזרז בהדפסת הפס"ד וגמר הדפסת השו"ע. וכפי שנתברר עתה צ"ל בשולי השער הראשון של כל הספרים התיבות

Printed in Germany^

.

ה) בהקדמתי ללקו"ת צריך להוסיף ברשימת הדפסות הלקו"ת: ווילנא - תרמ"ה.

ובשורה הוצאה זו היא שנת תרס"ד.

ובטח היותר קל הוא לעשות חותם (פעטשאט) וז"ל: בתחלת שורה ששית נשמטו התיבות: שם תרמ"ה. בסוף שורה שביעית נשמטו התיבות: שנת תרס"ד. ולהחתימו מתחת להקדמתי.

ו) מוסג"פ ר"ד משיחות יט"כ. ובתנאי שישלח העתקה ממנה להר"ר מרדכי שי' פערלאוו. כן מוסג"פ קונט' לכ"ד טבת. מכ' כ"ק מו"ח אד"ש ומכ' ממחנה ישראל. ובודאי יודיע ממה שעשו בזה.

ז) אם יש צורך בהמחנות, ובמקומות שיש לו קישור עמהם, בלוח "היום יום" וב"הגדה עם לקוטי טעמים ומנהגים" ואם עי"ז לא תתעכב הדפסת שאר הס' - יוכל להדפיסם ולמוכרם בהוספה קטנה על מה שיוציא בהדפסתם, ולכאן לשלוח רק כמאה מ"היום יום".

הפו"ש כהדו"ש ומחכה למכתבו מפורט ובהקדם היותר אפשרי

מ. שניאורסאהן

תלה

מצילום האגרת.

הר"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל תטו, ובהנסמן בהערות שם. מכ' כ"ק מו"ח: ע"ד חלוקת הש"ס. ראה גם אגרת שלפנ"ז.