ספריית חב"ד ליובאוויטש

תלו

ב"ה, י"ט טבת, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'

שד"ר

שלום וברכה!

מכתבי מיט"כ ודאי קיבל ומוסג"פ קונט' לכד"ט, מכ' כ"ק מו"ח אד"ש ומכ' ממחנה ישראל ואחרי טכוס עצה עם אלו היודעים תנאי המקום והמדינה אולי כדאי לפרסמם במכ"ע, בכותלי בהמ"ד וכו' וכאמור באופן שאין סתירה לעבודתו בנפנה.

כמדומה שכתב שהרב דאמב שי' לקח ע"ע העבודה במקצועות המל"ח, הנעשה בזה דבר?

בפ"ש כהדו"ש המחכה למענה על שאלתי במכ' הקודמים

הרב מנחם שניאורסאהן

תלו

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב ערב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תמו. תסז. תקט. תקיט. תרלא.

מכ' כ"ק מו"ח: ע"ד חלוקת הש"ס. ראה גם לעיל אגרת תלד.

בנפנה: במעמד.