ספריית חב"ד ליובאוויטש

תלז

ב"ה, כ' טבת, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'

שו"ב

שלום וברכה!

א) מכתבו מג' טבת נתקבל ומוסג"פ קונט' לכד"ט, מכתב כ"ק מו"ח אד"ש ומכ' מחנה ישראל ובאשר הוא דבר השייך לכל נפש בודאי ישתדלו בזה באופן המתאים לרבים.

ב) ע"ד הקבלה למר האמער אראה אחרי הש"ק.

ג) בודאי יכניס נפנה הנקבץ, כמש"כ במכתבו, להרב"ג שי' והוא יודיע תיכף לכאן.

ד) מעורר במכ' כ"ק מו"ח אד"ש (ע"ד מדע יודע ידוע) אבל אינו מבאר מה שהוקשה לו בזה וכשיודיעני אכתוב מה שלפענ"ד ומה שעמד על מה דמשמע שם שמדע הוא עצמות הכוונה לפענ"ד: "עולם השכל" עצמותו ומהותו הוא שכל היינו שכל קודם שבא באיזה ציור שיהי' ולכן הוא נמצא בהעלם עכ"פ וחודר כ"ד שבעולם ההוא גם מדריגה היותר אחרונה - הבכן ידוע. וכידוע דאף דעצם אינו מתחלק אבל נמצא הוא בכל חלק של הדבר אף היותר אחרון. ובדוגמא המובאת בכ"מ דשמן נמצא בכ"ד. ועצם כשהוא שייך ה"ז דוקא להעצם שבשאר הדברים ששייך אליהם. השתל' הכתרים זמ"ז. וזהו ג"כ השייכות דמדע דוקא לעצומ"ה.

איני כותב בזה יותר כי כנ"ל אי ברור אצלי לאיזה ענין מתכוון וואס קוועצט דא ולבירור אחכה.

בפ"ש כל הועד

הרב מנחם שניאורסאהן

שוב ראיתי דשואל ג"כ לתוכן המענה במכ' הנ"ל. ובקיצור: הסדר, מלמעלמ"ט, הוא מדע יודע ידוע - כמ"ש במכ' שם - וראה בפרדס הנסמן בהערותי שזהו כח"ב - והנה בתניא רפ"ב החידוש דקמ"ל הוא א) דיש נפש נוספת בבנ"י, ב) ושנמשכה למטה מחכ' ית' ולכן מתחיל בהוא המדע שזהו פשוט וזהו התחלת ההמשכה ואח"כ הוא היודע - נשמה - שזהו החידוש וזהו סוף ההמשכה. בפ"ד הפשיטות הוא מציאות התורה והחידוש הוא מעלת התורה על הנר"נ שהיא מתאחדת עם המדע ולכן מתחיל בהוא היודע שזהו הפשוט והתחלת ענין ההתאחדות ומסיים בהוא המדע שזהו החידוש וסיום ענין ההתאחדות.

ועפי"ז מיושב גם בתניא פכ"ג וספמ"ח.

ועיין היטב פמ"ב ח"ב פ"ז ופ"ט בהג"ה.

תלז

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: ווילשנסקי. אגרות נוספות אליו- לעיל ח"ב רפו. רפט. לקמן תצד. תצז.

תקמה.

מכתב כ"ק מו"ח: ע"ד חלוקת הש"ס. ראה לעיל אגרת תלד.

נפנה: מעמד.

להרב"ג שי': לה"ר בנימין גורודצקי.

במכ'... ידוע: אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד אגרת א'א, שמבאר טעם שינוי לשונו הק' בתניא פ"ד - הוא היודע והוא המדע, ובפ"ב - הוא המדע והוא היודע.

בהערותי: המועתקות בשוה"ג שם.