ספריית חב"ד ליובאוויטש

תלח

ב"ה, כ"ב טבת, תש"ט

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהור"מ שי הכהן

שלום וברכה!

מכתבו מי"ג טבת זה לא כבר נתקבל. ונשלח לו בחבילה בפ"ע המשך יונתי תר"ם.

וכאן מוסגר קונט' לכ"ד טבת, מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ומכ' ממחנה ישראל, ובאשר זהו דבר השייך לכל נפש בטח ישתדלו בזה בפרסום המתאים.

הנמצא אצלם מעות נפנה או מל"ח - יוכלו למסור להר"ד שי' בראוומאן, ולבקשו להודיענו תיכף. ובכתבי ע"ד חלוקת הש"ס עלה ברעיוני - איך הוא: אם נחשב לכאו"א כאלו למד וסיים כל הש"ס במשך שנה זו, או רק שלמד המסכת שלו, אלא שבאופן חלוקת הש"ס ה"ז נוסף על למוד מס' אחת ג"כ חלק מלימוד ש"ס כולם. ואין זה שייך לענין קרבנות הצבור, כי שם עצם הענין נעשה רק בהשתתפות כל הצבור. ויש לקשר זה עם ענין השותפות מהו, אם יש לכאו"א כל הנכסים או רק חלק בלבד בכל פרט ופרט מהם.

ואני אמרתי בחפזי בלי עיון הראוי לע"ע - דיש להביא ראי' דנחשב לכאו"א כאלו למד כל הש"ס כי מרובה מדת טובה ממדת כו', ומצינו הפס"ד לענין שבת (שבת צג, ב( דמלאכה שעשאוה שנים, אם זה אינו יכול וזה לא יכול בפ"ע, שניהם חייבים ודי בשעור אחד לכולם*. ואפילו למאן דפליג - י"ל דשאני שבת דיש קרא יתירה למעוטי, כדאיתא שם ע"א. וגם בנדו"ד ה"ז כאו"א אינו יכול בפ"ע: בבעלי עסק - מפני הציווי דהנהג בהם מנהג דרך ארץ. וביושבי אוהל - מפני החיוב בלימוד לעיונא, בהלכה למעשה, בפנימיות התורה, וכו'.

החותם בפ"ש כל החבורה תח'

מ. שניאורסאהן

תלח

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירות"ו גליון יג ע' 66, והושלמה ע"פ צילום האגרת והעתק המזכירות. תוכן האגרת נשלח לכמה אנשים (ראה לקמן הערה לאגרת תפא).

מהור"מ: פרלוב. אגרות נוספות אליו- לעיל ח"ב שג. שכו. לקמן תסג. תק. מכ' כ"ק מו"ח: ע"ד חלוקת הש"ס. ראה לעיל אגרת תלד.

*) לאחר זמן מצאתי ראי' זו בשו"ת נחלה לישראל להרב יחיאל מיכל אב"ד ניזנוב ס"י אות טז. ושם סט"ז אות ט הביא מתבו"ש ס"ב סקנ"ב דבשאר דברים, דלא ילפינן ממשכן, זה א"י וזה א"י ג"כ פטורין. ובס' ק"ס למהרש"ך בהשמטות לשנו"ח סמ"ה האריך. ובשו"ת ח"צ ספ"ב בשם הרשב"א להיפך דבשאר דברים אפילו זה יכול וז"י חייבים וביד שאול ליו"ד שעא ס"ו שקו"ט. ועיין מג"א תרפ"ז סק"ג. ועיין חו"מ קע"ה ס"ב. מחנה אפרים הל' זכי' ומתנה סי' א.

נפנה: מעמד.

אם נחשב: בפרטיות יותר באגרת כ"א טבת תשי"א (לקו"ש ח"י ע' 267). וראה גם לקמן אגרות תמד. תסג.