ספריית חב"ד ליובאוויטש

תמא

ב"ה, ט' שבט, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

הנני מאשר בזה קבלת מכתבו התשיעי בצירוף הפוטו ממכ' כ"ק מו"ח אד"ש אליו ות"ח. ותקותי אשר ימשיך רשימת זכרונותיו כי בל"ס יהי' נזכר עוד כמה ענינים וספורים ות"ח מראש.

בפ"ע נשלח לו תולדות מהר"ש ומבוא לקריאה ובטח יזכה בהם את הרבים וכן בהקודמים ובהמוסג"פ הקונט' שהו"ל זה עתה.

בפ"ש כהד"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תמא

נדפסה בס' לשמע אזן ע' 11 ובלקו"ש חכ"ד ע' 558, והושלמה ע"פ העתק המזכירות. מוהרש"ז: דוכמאן. אגרות נוספות אליו - לעיל תיד, ובהנסמן בהערות שם.