ספריית חב"ד ליובאוויטש

תמג

ב"ה, י"א שבט, תש"ט

מחו' הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' שבט בצירוף רשימת חלוקת הש"ס בביהכנ"ס שלהם.

א) הכנסתי הרשימה להיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ומוסג"פ מכתבו מענה עד"ז ולפענ"ד טוב שיעשה פוטו ממכ' זה וידביקהו בכותלי ביהכ"נ וקנאת סופרים תרבה חכמה, ראה ד"ה החלצו פט"ו.

ב) בטח ידביקו בכותלי ביהכ"נ רשימת המשתתפים בחלוקת הש"ס ויהי' לחיזוק ולזכרון טוב בהיכל ה', והוא מנהג ליובאוויטש.

ג) מוסג"פ קונט' שהו"ל זה עתה והוא לזכות בו את הרבים.

ד) יעויין המכתב השלישי בסוף הקונטרס. ומה עוד על כ"ק מו"ח אד"ש לעשות בכדי שישמע קול רוח חיים בעזרת נשים דנשי אנ"ש בכלל ובענין חנוך הבנות בפרט.

ה) רואה הנני ברשימתו שם מר טייכטאל ומטובו לברר אצלו אם קבל מכתבי (מענה על מכתבו) מי"ט כסלו.

בפ"ש לפורים שמח כל המתפללים, והגבאים בראשם, שלום כל החבורה ושלום כב"ב שי'

הרב מנחם שניאורסאהן

תמג

מהעתק המזכירות.

מהורש"ז: בוטמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב רעג, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבו: נדפסה באג"ק שלו ח"י ג'שפד.

המכתב השלישי: סה"מ תש"ט ע' 47 (הב'). אג"ק שלו ח"ז אגרת א'תתקו.