ספריית חב"ד ליובאוויטש

תמד

[אמצע שבט תש"ט]

זה עתה נתקבל מכ' מה' שבט, ומש"כ דבקי מוציא כו' מפני דשומע

כעונה - לכאורה אינו דהרי מוציא גם עם שבשדות, ואינו דאינו שייך חלוקת הש"ס דתימא הוא לומר שגם עם שבשדות יקחו חלק בשכר.

תמד

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירות"ו גליון יג ע' 66 והיא בהמשך לאגרת תלח דלעיל.