ספריית חב"ד ליובאוויטש

תמח

ב"ה, ט"ז שבט, תש"ט

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ צנא מלי ספרא וכו'

מהור"ח שי' המכונה ד"ר בלאך

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

כבקשתו, חקו"ד אצל הממונה על הספרים של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ובררתי אשר לא נתקבל ספר ההיכל שלו לכ"ק אד"ש מעולם.

כעבור איזה זמן להופעת הספר קנהו הספרן בשביל הספרי' הנ"ל אצל המו"ס פרדס, ורק טופס זה נמצא אצלנו.

ובהזדמנות זו אבוא באיזה הערות בנוגע לספרו זה:

א) נראה גם בהשקפה ראשונה, שהשקיע בו עמל רב, ותועלת רבה יביא. וחבל אשר מחיר הספר שולל את האפשרות להשתמש בו מכמה וכמה אנשים הזקוקים לספרים כמו אלו.

ב) ישנם כמה ספרי מפתח למרז"ל המפוזרים בש"ס מדרשים וזוהר. ואף שיש למצוא פתגמים ובטויים שנשמטו, בכל אופן רוב המכריע של מרז"ל אלו כבר נרשמו בהנ"ל.

אבל בנוגע לספרות ימי הבינים המצב הוא להיפך: נרשמו פתגמים בודדים, בתוך ספרי מפתח הנ"ל, אבל לא ראיתי אף ספר אחד שראוי להקרא מפתח לפתגמי ספרות ימי הבינים. ואפילו מאותם הספרים שנעשו לנכס כל העם ומפורסמים ביותר וכמו ספרי רש"י, בעלי התוס', הרמב"ם, שו"ת הראשונים וכו' וכו'.

מר אמר או כתב לי זה מכבר, שגם למלאות חסרון זה מתכוון בהיכלו, אבל נראה שאיזה סיבות מנעוהו מלהוציא מחשבתו זו אל הפועל. וחבל.

ג) בנוגע למקור מרז"ל ששקו"ט בהם במכתב הנעתק בהיכלו ע' 611, וחפשתים בקשר עם עבודתי בהו"ל של ספרי נשיאי החסידות:

כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו (היימאן 318) - הובא גם בבונה לעין יעקב יומא ה, ב.

המתחיל במצוה א"ל גמור (היימאן 232) - עד"ז בתנחומא עקב ו.

למה נקרא שמו חזיר כו' - כמה ציונים אצל היימאן ע' 370, ובהערתי להמשך מים רבים - תרל"ו ע' פ"ז.

כל הכועס כאלו עוע"ז - כמה ציונים אצל היימאן ע' 307. ויש להוסיף עליהם זח"ג רלד, ב (וכמדומה גם בשו"ת הרמב"ם סי' שס"ט. כן ציין בהערת המו"ל לספר המצות להרמב"ם (הוצאת הר"ח העלער. ניו-יארק) ע' ס"ז מקורות מרז"ל זה*. - כך רשום אצלי ואין הספרים עתה תח"י).

דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב - רשום אצלי: בשירת ישראל לר"מ אבן עזרא ע' קנו כותב: וכבר נאמר דברים היוצאים כו'. - ואינו עתה תח"י **.

באיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תמח

מהעתק המזכירות.

כבוד... בלאך: בהמשך לזה - לקמן אגרת תנז.

ספר ההיכל: לדברי חז"ל ופתגמיהם, מאמרים ופתגמים שלא נמצאו בכל האוצרות והמפתחות.

*) שם מציין לשו"ת הרמב"ם סי' קס. ושבשו"ת הרשב"ש סי' ש"ע מביא זה מש"ס נדרים, ומעורר לעיין בשו"ת יד אלעזר סי' לב.

היימאן: בספרו אוצר דברי חכמים ופתגמיהם.

**) השמטה: עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות - רבנו הזקן בעל התניא מביא (לקו"ת פ' מסעי ד"ה לבאר ענין המסעות): ארז"ל עתידה א"י שתתפשט על העולם כולו. - המקורות היימאן 479 ע' עתידה ירושלים. ובאוה"ת.