ספריית חב"ד ליובאוויטש

תנא

ב"ה, כ"א שבט תש"ט

כבוד הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוהר"מ שי'

שלום וברכה!

מכתבו מיום ט"ו בשבט, בצרוף המחאה על 10 $ בעד עזרת פליטים מאת מר חיים שי' יוסף, נתקבל ות"ח, אישור על הקבלה לנדיב הנ"ל מוסג"פ;

לפלא אשר אחרי כל הדברים ששוחחנו בנוגע לעבודה בפועל בעד המל"ח ומחנה במחנו, עדיין לא ראינו תוצאות ממשיות. והלא לא יובן אשר כת"ר שי' בתור הרב הראשי לאגודת הקהלות דוואוסטער ובתור ידיד נאמן למפעלנו לא יעשה ולא יפעול בהשתתפות ממשית בעבודתינו, כמו בסידור אפילס בקהלות שלו וכדומה. והאם עלינו לדפוק על דלתות לבבו יום יום?

וכן לפלא אשר אחיו הרר"י שי' אשר בהיותו לפנים במקום אשר עשה ופעל בעד המל"ח ומחנה ומאז העתיק מושבו לא שמענו ממנו. ואשר ע"כ הננו לבקשו עוה"פ אשר יואיל נא לעורר את אחיו ולזרזו לחדש השתתפותו בעבודתנו ביתר שאת, ולמותר לעורר לדכוותי'. והננו מצפים לפעולות ממשיות בקרוב ממש, באשר לא יתואר גודל הדוחק השורר אצלנו בהנהלת התכנית הגדולה של עבודתנו כדרישת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ולקשר לענינא דפרשתא, עה"פ אם כסף תלוה - נת' בדא"ח שבזה נכלל ג"כ ענין ירידת הנשמה בגוף - ראה רד"ה טעמה (נדפס בקונ' המוסג"פ) - שהוא במלוה ופקדון גם יחד. והנה לפעמים מבואר בדא"ח שהעיקר בזה הוא חלק המלוה (לקו"ת סד"ה ושמתי כדכד השני) ולפעמים משמע להיפך (בד"ה טעמה הנ"ל). וי"ל דלא סתרי כלל, והחילוק בזה הוא בין תחלת העבודה או באמצע העבודה ובפרט בבעלי מדריגה. ובכל אופן כל השקו"ט שיהי' יתרון לחלק הלוה על המלוה הוא מפני טרחתו בממון הפקדון, בעד זה מקבל תרי תלתא באגרא שמבואר במ"א* שזה מה שנוטל הקב"ה לעצמו כתר אחד ושני כתרים נותן לבניו (ויקרא רבה פ' קדושים), שמזה רואין גודל ערך טרחת האדם, ובמילא מובן גודל ההפסד בהעדר הטרחא. וע"פ הכלל דאתדל"ע באתדל"ת תליא הנה כאו"א צריך לגמ"ח בגופו, אף שהכסף שבא ע"י טרחתו הוא של אחרים. ולדכוותי' בטח יספיק הקצור. והעיקר שיגרום לעשי' ולתוצאות בפועל.

המחכה לבשו"ט ומאחל כט"ס

יו"ר ועד הפועל

תנא

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 3, והושלמה ע"פ העתקה.

מהור"מ שי': גרינברג.

*) בד"ה אם כסף תלוה - להצ"צ - הנמצא עתה בדפוס.

בד"ה אם כסף: אוה"ת משפטים ע' א'קע. שמות ח"ח ע' ג'ל.