ספריית חב"ד ליובאוויטש

תנג

ב"ה, כ"ב שבט, תש"ט

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, שהגיעני באיחור זמן קצת,

(א) מספרי הצ"צ שיצאו לאור באצה"ב בעריכתי - כבר פרשתי בההוספה לשו"ת חאו"ח, אשר שו"ת או"ח יו"ד ואה"ע וחידושים על הש"ס הם בפוטוגרפיא מהוצאה הא' בווילנא (מלבד ההוספות שבסוף שו"ת או"ח ושבסוף החידושים). שו"ת החו"מ וג"ח שער המילואים - נסדרו מחדש. וחלק גדול מהנדפס בהם יו"ל בפעם הראשונה מכת"י המעתיקים או גם מגכתי"ק הצ"צ, וכמצויין ע"ד כאו"א מהנ"ל בהערותי שבסוף שער המילואים. ותימה שלא ראה אותם.

(ב) המסומן בההוספה לשו"ת או"ח במספר 11 - הוא הידוע בשם פסקי דינים להצ"צ, אף שנוסח השער הוא, כמועתק בההוספה: צ"צ והוא כולל פס"ד כו'. - והוא (וכן המסומן שם במספר 10) נמצא עתה בדפוס - בפוטוגרפיא מהוצאה הא'. והוספתי בסופו הערות הצ"צ שהעתקתים מגכתי"ק כ"ק אדנ"ע וציונים בהוראת קובץ הכת"י שבו מצאתי החידוש או השו"ת הבא בפס"ד - וע"ד ההערות שבסוף שער המילואים.

(ג) ת"ח על הערותיו בטה"ד שמצא. ומה שמתפלא כל הטעויות כיון שיש גכתי"ק להשואה. הנה בודאי ידוע לו שאין מדפיסין מהכת"י עצמם. ורק העתק מהכת"י ניתן למסדר האותיות ולהמגי' אח"כ, ואם מביא בחשבון שנסדרו והוגהו כמה מאות עמודים, וע"פ כת"י שונים ומשונים, והמדפיס אץ לאמור כלו מעשיכם כדי שלא לעכב כל ההוצאה, והי' רואה ג"כ כמה טעויות נתקנו - בטח הי' מתפלא כל שסו"ס עלה להו"ל ששת הכרכים של הצ"צ. ואחרי בקשת סליחתו ולא בתור הצטדקות כ"א להערה בעלמא: אין אצלי אנציקלופדיא התלמודית שמזכיר במכתבו, אבל ע"פ מה שראיתי בכל הספרים הנדפסים עתה, בטוח אני שימצאו גם שם כמה טעה"ד, אף שכנראה מהמודעות עד"ז אין כסף נחשב למאומה בהדפסת האנציקלופדיא.

וזאת למודעי: כל העבודה בהוצאה זו של הצ"צ: חיפוש ועיבוד קובצי הכת"י - ואם מתעסק הוא, כמו שכותב, בכת"י ויעיין בהערותי שבסוף שער המילואים יוכל לשער כמה עמל ויגיעה נדרש לזה - השוואתם עם הנדפסים, עריכת ההוספה שבסוף חאו"ח, המפתחות שבחלק חו"מ משניות ושער המילואים וכו' ואפילו השקו"ט עם המדפיסים - כל זה מכמה טעמים על שכמי לבד הי' מוטל בלי עוזר (לבד זוג אחד של רבנים שהם היו המגיהים) וכ"ז הוא בתור נוסף על העבודה הרגילה במל"ח, מחנה וכו'.

(ד) בהמשך למה שסיימתי בסעיף הקודם ובאשר כותב שהוא נכדו של הרה"ח הר"א מזעמבין והוא המתחיל בטענה הנני גם אני בטענתי:

זה יותר משנתים שהוצאה הנ"ל יצאה לאור, אחרי שזה עשיריות בשנים אזלו ספרי הצ"צ מן השוק, מלבד זה נכנסו בהוצאה זו כמה מחידושי הצ"צ ושו"ת שלו שמתפרסמים לראשונה. השמע ממי שהוא דבור של שמחה על מאורע זה? היודע הוא כמה טופסים מהצ"צ נתפשטו באה"ק במשך זמן זה? נדפסים באה"ק הערכות אודות ספרים, גדולים וקטנים, כמעט בכל יום. הנדפסה הערכה אחת לכה"פ ע"ד הצ"צ (לבד זו שכתב פליט שאך זה בא לארץ ועדיין לא נקלט בה)? במשך השנים האחרונות הו"ל ע"י מערכת "אוצר החסידים" יותר מארבעים ספרים וחוברות. ע"ד כמה מהם קרא בעתוני אה"ק? אם הוא שייך לספרות - מפני מה לא עורר תשומת לב הקהל הדתי באה"ק ע"ז (אם ע"י כתיבתו בעצמו או ע"י שיעורר את אחרים השייכים למקצוע זה ביחוד)? ובפרט בתור נכד הר"א מזעמבין הרי זהו דוקא כרמו שלו - וכרמי שלי לא נטרתי?

איני רוצה להאריך בזה, באשר איני יודע מהנעשה אתו אחרי הטלטולים ממדינתנו מלפנים, ובמילא מסופקני ג"כ אם אליו שייכות טענותי הנ"ל - אבל בכל אופן, יחס אנ"ש וגזע אנ"ש באה"ק לספרות חסידות חב"ד - מוזר הוא. ומכאיב ביותר בזמן האחרון שה"רחוקים" מתענינים חוקרים דורשים ותאבים לדעת במדה ההולכת וגדלה, וה"קרובים" מתעסקים בכמה וכמה מקצועות - ובלבד לא בתורת הדא"ח.

החותם באיחולי כט"ס

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

תנג

מצילום האגרת.

מהור"א שי': הילביץ. אגרות נוספות אליו - לקמן תצה. תקטז. תקסג.

הר"א מזעמבין: הרב אברהם לנדא מזעמבין. ראה לקמן אגרת תקטז בסופה.

לבד זו שכתב פליט: הג"ר ברוך שמעון שניאורסאהן שליט"א. ראה אגרת שלפנ"ז.