ספריית חב"ד ליובאוויטש

תנה

ב"ה, כ"ג שבט, תש"ט

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרח"ה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב שבט:

א) ת"ח על כתבו משלום הרפ"ל לנדא וב"ב שיחיו וכן מהנעשה בעת היות הר"ש שי' פאלמער באה"ק. ואיתתא בהדי שותא פילכא ובטח עשו ככל הדרוש להגדלת העזר מהקרן דשיקאגא בשביל ישיבת תו"א.

ב) נשלחה לו שיחת יו"ד שבט והקונטרס ליו"ד י"ג שבט ובאשר כבר עבר מועד זה והתורה חסה על ממונם של ישראל נשלח בדואר הרגיל ומצורף בחבילה זו גם קונטרס שבט בשביל ש"ב הררב"ש שי' שניאורסאן וקונטרס יט"כ וקונטרס שבט בשביל ש"ב ה"ר חיים שי' שניאורסאן ות"ח על הטרחא במסירתם.

ג) בתור משתתף בעבודת המל"ח וקה"ת נשלח לו ספר הנגונים שהו"ל זה עתה ובטח יאשר קבלת כהנ"ל.

ד) מוסג"פ מכ' בשביל כל אחד מהנ"ל מאי ידיעתי כתובתם הנכונה ובהזדמנות זו אתענין לדעת אם הדפיס הררב"ש עוד איזה מאמרים בהנוגע לקה"ת מל"ח וכו'.

ה) בשאלותיו במנהגי היאר"צ אענה כשאברר עוה"פ ואולי גם יודפס בקונטרס ב' ניסן הבע"ל.

ו) חבל שלא שלח ע"ע הערות אביו ז"ל בנוגע לתניא ואני אמרתי אולי יביאם הרש"פ וזה רבות פעמים שכתבתי עד"ז.

ז) קראו פה במכ"ע שבירות"ו התעללו ברחובות קרי' בבחורי ישיבות וחרדים בכלל ומטובו להודיע פשר דבר להשקיט את הרוחות.

ח) אם אפשר להם לקבל רשיון ע"ז הרי היו יכולים לקנות מספר מסוים מכל הנדפס ע"י קה"ת ובפרט בהוה שנתרבה מספר אנ"ש והתמימים באה"ק.

בפ"ש ואיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תנה

מהעתק המזכירות.

מהורח"ה: הבלין. אגרות נוספות אליו - לעיל תטז, ובהנסמן בהערות שם. משלום הרפ"ל לנדא: כהבקשה דלעיל ח"ב אגרת שפ.

איתתא בהדי שותא פילכא: עם שהאשה מדברת היא טווה, כלומר עם שהיא מדברת עמו על בעלה הזכירה לו את עצמה (מגילה יד, ב ובפרש"י שם).

הררב"ש עוד איזה מאמרים: ראה לעיל אגרת תנב.

במנהגי היאר"צ... ב' ניסן: שם נדפסו (סה"מ תש"ט ע' 74), בהוספה להנדפס שם ע' 24 ובסה"מ תש"ח ע' 146, ובהוספה להאמור לעיל אגרות תטז, תכד - אליו. ראה גם לקמן אגרת תצח.

הערות אביו... שכתבתי עד"ז: לעיל אגרת תטז, ובהנסמן בהערות שם.