ספריית חב"ד ליובאוויטש

תנו

ב"ה, כ"ו שבט, תש"ט

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"ד שי'

שלום וברכה!

... האם תיקן בלקו"ת ע"פ מש"כ במכ' מי"ט טבת? כן מה נעשה ע"ד הדפסת ההגדה ו"היום יום"?

יצא פה קול שמדפיסים בקעמפס את ה"שדי חמד", ומטובו להודיעני אם כן הוא, ולפרסם באופן אופיציאלי, שרשות ההדפסה שלנו הוא, וש"קהת" כבר מדפיסו.

אחכה למכתבו בהקדם היותר אפשרי, ומאחל כט"ס

מ. שניאורסאהן

תנו

מצילום האגרת.

מהר'ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל תטו, ובהנסמן בהערות שם. שמדפיסים... ה"שדי חמד"... מדפיסו: ראה לעיל ח"ב אגרת שלב, ובהנסמן בהערות שם. לעיל תנ. לקמן תצג*. תקיב. תקיז-ח.