ספריית חב"ד ליובאוויטש

תנז

ב"ה, א' דר"ח אדר, תש"ט

כבוד הוו"ח אי"א צנא מלא ספרא וכו'

מוהר"ח שי' המכונה ד"ר בלאך

שלום וברכה!

במענה על מכתבו

א) מה שכתבתי במכתבי הקודם אשר ישנם כמה ספרי מפתח למרז"ל אשר בש"ס וכו' משא"כ בפתגמי ספרות ימי הבינים, לא נתכוונתי בזה אלא לומר, שבה בשעה אשר מפתח למרז"ל שבש"ס אינו אלא מוסיף ומשלים מה שנמצא כבר, הנה מפתח לספרות ימי הבינים יהי' דבר חדש לגמרי, וימלא חסרון ניכר שאף לא התחילו להתעסק בו, כמדומני.

ב) כנראה הבין במכתבי שאני בתמי' על אשר מביא במפתחו גם מרז"ל שציינו בעלי מפתחות הקודמים לו - ולדידי, אדרבה, ספר שמושי כמו מפתח, צ"ל דבר שלם, היינו שלא יזקיק לחפש בספרים נוספים ושלא ימצאו בו אלא עניניו הוא. והיוצא מזה בנוגע להיכלו בכלל, אחרי בקשת סליחה על בקרת שלי, הוא:

- (א) שהי' צ"ל כולל כל מרז"ל שבש"ס וכו' גם אלו שכבר נרשמו מקודם.

- (ב) קונטרס ההגנה המחזיק כששית מכל הספר אין מקומו בהיכל שמושי זה.

- (ג) בסוף מכתבי הקודם נשמטה הערה ע"ד מרז"ל מכה אשר לא כתובה בתורה זו מיתת צדיקים שמחפשים מקורו -

אשר בנצוצי זוהר להרב מרגליות בסוף זח"ב מביא משו"ת עטרת צבי חיו"ד סל"ח שעד"ז נמצא - בלשון ארמי - בזח"ב י, ב.

החותם באיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תנז

מהעתק המזכירות.

כבוד... בלאך: אגרת נוספת אליו - לעיל תמח.