ספריית חב"ד ליובאוויטש

תנט

ב"ה, ז' אדר, תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ מ"מ באמונה כו'

מוהר"י שי' הכהן

שלום וברכה!

לויט אייער טעלעפאנישן געשפרעך, איז דא בייגעלייגט א טשעק אויף פינף טויזענט דאלער (5000 $) אלס א גמילות חסד.

צום אבשלוס פון אייער רעדען נעכטען האט כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אייך געוואונשען איר "זאלט זיין א גרף ראשי-תיבות: ג וט ר ייך פ רום".

(גרף אין אידיש ברוסלאנד - איז אן עהרען טיטול וואס מיינט לערך earl אין ענגליש).

ניט זייענדיג זיכער, אז איר האט פאנאנדערגעקליבען די אויבענדערמאנטע ווער טער בין איך עס דא מעתיק. און בטח וועט איר זיך משתדל זיין צו זיין א כלי צו דער ברכה.

ביטע בעשטעטיגען דאס ערהאלטען פון דעם בריוו.

החותם באיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

אולי אפשר לבאר הסדר בהברכה:

גוט - עבודת הצדקה. וזהו הקדמה והכנה להברכה...

רייך - וכמאמר רז"ל (תענית ט, א) עשר תעשר בשביל שתתעשר. והן בגשמיות עשיר כפשוטו והן בפנימיות דאין עשיר אלא בדעת וכמרז"ל (נדרים מא, א) דדא (דעת) בי' כולא בי'. וזהו הקדמה והכנה להברכה...

פרום - דעל ידי העשירות בדעת מתבונן כדבעי ובא לאהבה את ה' וליראה אותו, וכמו שמבאר בתניא באריכות, ואז הוא רוצה וחפץ לילך בדרכי השי"ת שביארו רז"ל (רמב"ם הלכות דעות פ"א, הלכה ה-ו): והלכת בדרכיו כך למדו בפירוש מצוה זו מה הוא נקרא חנון אף אתה הי' חנון כו'. ועל ידי העשירות כפשוטו, הוא גם יכול לקיים בפועל חפצו ורצונו זה.

תנט

מהעתק המזכירות.

מהור"י שי': כ"ץ. אגרות נוספות אליו - לעיל תכא, ובהנסמן בהערות שם. פאנאדערגעקליבען: בשנים האלה גברה מחלת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע וחיתוך אותיות דיבורו הקדוש היה קשה להבנה.