ספריית חב"ד ליובאוויטש

תס

ב"ה, ט' אדר, תש"ט

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהרא"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

שכה שקל בסה"כ בשביל הררש"ח שי' נתקבלו והודיעוהו עד"ז בעתו.

מוסג"פ קונטרס פורים והוא לזכות בו את הרבים.

עוה"פ אבוא לעוררו על הנחיצות היותר גדולה לסדר שיעשו אפילס במחנו לטובת המל"ח הנמצא בדוחק גדול ביותר או עכ"פ שישתתפו המל"ח באפיעל (אם אין יום פנוי) בפראצענט חשוב וימי ניסן מסוגלים לענינים כאלו. כמובן זהו נוסף על ההשתדלות אצל אנשים פרטיים ע"ד נדבות סתם או להדפסה וכו' וכו' ובודאי יש בבאלטימאר גם פעדעריישאן או סתם חברות אשר אפשר להשפיע עליהן להקציב תמיכה למל"ח, אשר בודאי ישימו לב גם לזה שאיננו שולחים משולחים לבאלטימאר, וסו"ס הלא נהי' מוכרחים גם לזה ובאם כן למה עליהם להרבות בהוצאה והאריכות לדכוותי' אך למותר.

ובל"ס יעשה ככל מה שביכלתו וע"פ מכ' הנדפס בסוף קונטרס המוסג"פ יהיו דבריו נשמעים ויצליח ויודיע בשו"ט בעשי' בפו"מ שהיא לעילא.

החותם באיחולי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

תס

מהעתק המזכירות.

מוהרא"א: אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל תיב, ובהנסמן בהערות שם. הררש"ח: כנראה - קסלמן.

מכ' הנדפס: סה"מ תש"ט ע' 68 - 70.