ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסב

ב"ה, י' אדר, תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ג שבט נתקבל ולפלא שפסק מלרשום ספורי ושיחות הק' אשר בזכרונו ובטח ימשיך ואקוה שסו"ס יהי' גם תועלת הרבים עי"ז.

מוסג"פ קונט' שהו"ל זה עתה ובל"ס יזכה בו את הרבים.

בפ"ש כל החבורה תי' לפורים שמח

הרב מנחם שניאורסאהן

תסב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 557, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהור"י: מינקוביץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב שסב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תסט.

תועלת הרבים: בפרסומם.