ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסג

ב"ה, י' אדר, תש"ט

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהור"מ שי' הכהן

שלום וברכה!

מכתביו מיו"ד וכ"ו שבט נתקבלו, ומוסג"פ קונט' שהו"ל זה עתה, ובל"ס יזכה בו את הרבים. חפשנו פה לקנות בשבילו את הקב ונקי ואינו בנמצא אצל המו"ס.

מה שדייקתי בענין שכר כאו"א מהמשתתפים בחלוקת הש"ס הוא שיהי' לא רק חלק מכל הש"ס (דפשיטא שאינו דומה לימוד מס' ברכות בפ"ע או לימוד מס' זו כשיהי' ג"כ חלק מלימוד כל הש"ס, וכמשנ"ת דאז יש ג"כ אור העולה על כולנה - שהיחוה"א רפי"ב), אלא שיהי' שכרו כאלו למד כל הש"ס. וע"ז היא הראי' שבשבת חייב כאו"א גם אם אין אלא שיעור אחד, היינו שכאו"א חייב על הכל.

מ"ש ושאלני זה מכבר במה שלא רצו להקל - וגם הצ"צ - בעניני שליח לקבלה בכמה פרטים, ודורש לפס"ד אבי מו"ר ז"ל,

הנה מאאמו"ר ז"ל לא שמעתי עד"ז. וגם איני זוכר ברור הנהגתו בזה. אבל, בכלל, הנה מזמן ההוא הקילו בכמה ענינים בהנ"ל, מפני פיזור הגליות ביותר וצוק העתים גם ברוחניות, וכגון דא צריך לברר אצל רבני אנ"ש, אשר בטח יש בידם הוראות למעשה מהזמן שאחרי המלחמה הראשונה. ושקדו חכמים על תקנת בנות ישראל.

באיחול פורים שמח וטוב לב

מ. שניאורסאהן

תסג

קטע נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 508, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהור"מ: פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תלח, ובהנסמן בהערות שם.

שדייקתי... הש"ס: לעיל שם.

וגם הצ"צ: ראה שו"ת שלו חאהע"ז סי' עדר-רעח.