ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסד

ב"ה, י"ב אדר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"מ שי'

חייקין

שלום וברכה!

מכתבו מכ"ד שבט נתקבל ומוסג"פ קונטרס לפורים שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בו את הרבים. והמכתבים אשר בסופו מתאימים בפרט לאנ"ש והתמימים שי' שהובאו לפינה שעדיין לא הותחלה עבודה רבה שבהם והיא עומדת ומחכה כמה וכמה זמן לפב"פ שיבא ויעשנה ובודאי יש מקום לפעול ולהתגדר בקו התורה (קביעות שעורי למוד בנגלה ונסתר) בקו העבודה (הודעת ענין התפלה לגדולים ובפרט הרגל בתפלה וברכה אצל הקטנים בשנים או בדעה) בקו הגמ"ח (ובפרט שתהי' הצדקה לענינים מהוגנים ולפום גמלא) וכמובן לא אליו לבד כוונתי בהנ"ל אלא גם לחותנו שי' אשר כנראה צריך לעוררו על מרז"ל פשוט (מן הכתנות עור שמקורם בחטא עה"ד) נבלתא (שקרוים מתים גם בחייהם) בשוק (שלזה צריך לצאת למקום המסחר כמשנ"ת בתו"א ר"פ וישב ובכ"מ) ושקול אגרא (כי יותר כו' העני - בדעה - עושה עם בעה"ב) ואל תאמר כהנא אנא (ואין לי שייכות לעניני עוה"ז עפמש"כ ברמב"ם סוף הל' שמיטין ויובלות) וגברא רבא אנא (וכבר יש לי אורות מרובין - דתהו - בכלים מרובין - דתקון. ראה במאמר המוסג"פ פ"ז).

באיחול פורים שמח וטוב לב ופ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תסד

מהעתק המזכירות.

הרה"ח... חייקין: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב שי. שלה. ת.

לחותנו: ה"ר אלי' שמואל הכהן כהנוב.