ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסה

ב"ה, ט"ו אדר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ח שי'

שלום וברכה!

מכתבי עם הקונטרס לפורים ודאי הגיעו ויאשר קבלתו.

... את ועד נפנה אבקש עוה"פ ע"ד הקבלות.

בטח יטכסו כולם יחד עצה נכונה איך שלא תהי' ח"ו מגרעות בעבודתם בנפנה ע"י נסיעת אלו שכבר העתיקו ממחנם או שיעתיקו בקרוב.

ולפני החתימה אכפיל עוה"פ שבמכתבי הארוך הי' כוונתי לא עליו בפרט אלא לכל קבוצם יחד אשר בזה מחולקת עבודת נפנה משאר הענינים, וע"ד דוגמא שבעצם החיות הכל שוים ואין החילוק אלא בהתפשטות ואכמ"ל.

בפ"ש כל החבורה תחי'

הרב מנחם שניאורסאהן

תסה

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 475, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהרש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תכה, ובהנסמן בהערות שם. נפנה: מעמד.

העתיקו... שיעתיקו: פריז היתה תחנת בינים לאנ"ש יוצאי רוסיא, לפני התיישבותם בארצות שונות. ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט ע' 15.

שבמכתבי הארוך: דלעיל תמה.