ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסו

ב"ה, כ' אדר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

במענה על שני מכתביו:

א) מש"כ בזח"ג (רצב, א) דז"א בעתיקא אחיד ותליא - היינו בז' תחתונות (כ"כ בד"ה סמכוני תר"ס בפירוש), ורק אחיד ותליא שם. ועיין תו"א יתרו ד"ה האבות ה"ה המרכבה, ואמרי בינה דרמ"צ מצות תפילין פ"ב. ומש"כ בכ"מ פנימיות אבא פנימיות עתיק - היינו שהוא הוא פנימיות עתיק ממש וכמ"ש בכ"מ בהמשך תרס"ו. ועיין בהערה בקונטרס לימוד החסידות ע' 6. אבל זהו דוקא פנימיות חו"ב ולא מוחין סתם. ב) מש"כ בכ"מ "הדעת כולל חו"ג" - עיין ביאורו בסידור שער התפילין ודרמ"צ מצות תפילין בתחילתו.

כפי שרואה הנני ממכתביו ושאלותיו - צריך הי', לפענ"ד, לעשות סדר בלמודיו בדא"ח: איזה ספרים או מאמרים ללמוד מקודם ואיזה אח"כ וכו', ולהתייעץ עד"ז אם אלו שחנכוהו בלימוד החסידות.

באיחולי כט"ס

מ. שניאורסאהן

תסו

מצילום האגרת.

מוהר"י: גולדשטיין. אגרת נוספת אליו - לעיל תלג.

בהערה בקונטרס: וראה גם לעיל ח"ב אגרות רסה. רפז. רצז.