ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסז

ב"ה, כ"ט אדר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורב"צ שי'

שד"ר

שלום וברכה!

מכתבי עם הקונט' לפורים ודאי הגיעו ולפלא שלא אישר הקבלה ע"ע.

כפה"נ ממכתביו עדיין שוהה הוא בפאריז ואף שקשה לאמר דבר ברור בריחוק מקום כ"כ אבל אחכ"ז הנה חבל ותמי' גדולה על הזמן ההולך ואינו חוזר והוא אינו נמצא במקומו אשר נמסר לו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א להיות שם שלוחו וב"כ, ואולי אפ"ל שהוא ע"ד המסופר שהה"מ מסר לתלמידיו לכאו"א יחודים השייכים למדינות שונות אלא שאז דיברו בגלוי (אפען) והכל ראו שזה יחודים ממש ועתה הכל בהלבשה לבוש ע"ג לבוש ולכן יש טועה לומר אשר הכוונה היא הקאלאשן.

ובאמת לאמיתו אם יודע השליח מל' והאדם ידע התקשרות והכרה פנימית עד שיידע וישבר מציאות וישות עצמו שהוא נשלח מהמשלח הנה אם להמשלח לא איכפת לי' עסק בקאלאשען (לפי הבנת השליח) איז וואס הארט עס אים?

ולא באתי בזה לדרשה כ"א לחזור על האמור בקונט' המוסג"פ רפ"ג דכל יום הוא מהימים הקצובים לו (להאדם) בשביל לעבדו ית', וידוע מרז"ל דמשורר אצ"ל מסייע להשוער וכו' כי עבודתו היא במקומו אשר הוטל לחלקו דוקא.

מוסג"פ קונט' לב' ניסן ומכ' מחנ"י ועיי"ש בסיומו שדוקא זו העבדות היא גדלות האמיתית.

בפ"ש כהד"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תסז

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל תלו, ובהנסמן בהערות שם. במקומו: אנגליה.

הקאלאשן: ערדלים, ר"ל החלק הטפל שבשליחותו, שהוא אוסף המעות. ומשל זה מיוסד על הסיפור דלקמן אגרת תקח.

בקונ' המוסג"פ רפ"ג: סה"מ תש"ט ע' 77 (הב').

מרז"ל: ערכין יא, ב.