ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסח

ב"ה, כ"ט אדר, תש"ט

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מכתבו המהיר קבלתי ואתמול שלח לו מר מינדל התמונות עם ביאגראפיע קצרה ובטח יסדר עתה הכל על צד היותר טוב ויודיעני מתוצאות הטובות.

כן ודאי יודיע בעתו מתוצאות הצעתו לאחיו שי'.

מוסג"פ קונטרס לב' ניסן ומכ' ממחנ"י ונא לאשר קבלתם.

ודאי קיבל בזמנו מכ' המל"ח הכללי להרבנים בהתעוררות לעשות במשך היו"ט ובכלל בחדש זה לטובת הקלת מצב הכספי של המל"ח ובטח למותר לעוררו עוה"פ עד"ז ולבשו"ט נחכה.

בפ"ש האחים לעוויטאנסקי שי' וכהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תסח

מהעתק המזכירות.

מהורש"ז: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב רמז. לקמן תערב.