ספריית חב"ד ליובאוויטש

תסט

ב"ה, כ"ט אדר, תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו מכ"א אדר נתקבל ות"ח על שממשיך ברשימת זכרונותיו משיחות הקודש ומעשי אבות ובטח יעשה כן גם להבא לזכות את הרבים.

הח"י ע"י לשכת הרב"ג שי' הגיעו ועל של עתה באתי להסג"פ הקונט' לב' ניסן ומכ' ממחנ"י ובל"ס יזכה בהם את הרבים.

החותם בפ"ש כל החבורה תח'

הרב מנחם שניאורסאהן

תסט

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 557, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהור"י: מינקוביץ. אגרות נוספות אליו - לעיל תסב, ובהנסמן בהערות שם. הרב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי, מנהל הלשכה לעזרת הפליטים באירופה.