ספריית חב"ד ליובאוויטש

תעא

ב"ה, ר"ח ניסן, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ח שי'

שלום וברכה!

א) מכתבי משושן פורים ודאי הגיעו במועדו והנני מחכה למענה עליו...

ב) נוסף על התלגרמה לחתונת בתו תח' אכפיל בזה ברכותי שיעלה הזווג ליפה ויבנו בית נאמן על יסודי התוהמ"צ.

מנהגינו וכהוראת כ"ק מו"ח אד"ש לומר שמח תשמח (המם הראשונה ג"כ בפתח ולא בצירי) ואולי אפ"ל הרמז ע"פ דא"ח מפני דפתח בחכמה קו הימין משא"כ צירי בבינה (להעיר מענין אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה. בביאוה"ז פ' אמור) ויה"ר שאך טוב וחסד ימצאום תכ"ה וראה הוספות לתו"א ד"ה להבין שרש חלב ודבש ספ"א בהכרעת האריז"ל דחכ' רק חסד.

ג) נתקבל מכתבו מטו"ב אדר ע"פ סיבה לא הוכנסו ע"ע הרשימות ששלח במכ' דח' אדר ואכניסם ביום ההילולא דב' ניסן להיכל כ"ק מו"ח אד"ש ובטח כל עכבה לטובה.

ד) ע"ד האותיות שלו בספר תורה אחקור.

ה) מוסג"פ קונטר' לב' ניסן ומכ' ממחנ"י והם לזכות בהם את הרבים.

המחכה לבשו"ט ופ"ש כהד"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תעא

מהעתק המזכירות.

מוהרש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תכה, ובהנסמן בהערות שם. מנהגינו: ראה גם ס' המנהגים-חב"ד ע' 76.

הרשימות: של המעמד.

האותיות שלו בספר תורה: לקבלת פני משיח. ראה לעיל אגרת תמה, ובהנסמן בהערות שם.