ספריית חב"ד ליובאוויטש

תעב

ב"ה, ר"ח ניסן, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ הקונטרס לב' ניסן שזה עתה הו"ל ומכ' כללי ממחנ"י ומכ' כללי ממל"ח.

והם לזכות בהם את הרבים.

ובל"ס אך למותר להעיר לדכוותי' על גודל הנחיצות בעשי' בפו"מ בהנ"ל, וגם בנוגע למצבו של המל"ח, שימי היו"ט מסוגלים גם לזה. ולבשו"ט אקוה.

בפ"ש כהדו"ש וברכת חדש טוב חדש הגאולה האמיתית

מ. שניאורסאהן

תעב

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 423, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מהור"י: טופס כזה נשלח לכו"כ. ראה הערה לאגרת תפא דלקמן.