ספריית חב"ד ליובאוויטש

תעג

ב"ה, ה' ניסן, תש"ט

הרה"ח והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"י

שי'

שלום וברכה!

בתודה רבה הנני לאשר בזה קבלת שני מכתביו בצירוף העתק סיום מכ' כ"ק אדנ"ע ע"ד לה"ק העתק מכ' הנ"ל מימי כ"ט תמוז ד' מנ"א ו' מנ"א משנת עזר"ת ור"ד מר"ח ניסן (בלי הוראת שנה) וי"ח שבט עטר"ת ת"ח על העבר ובקשה רבה על העתיד להמשיך בכגון דא בהעתק הני מילי מעלייתא. ופשיטא אשר כל ההוצאות הכרוכות בזה (שכירות מעתיק וכיו"ב) עלי לסלקם כפי הוראתו.

תודה פרטית מקול"ע בעד העתק המכ' מיום כ"ט תמוז הנ"ל שכנראה הוא הי' כתוב לאאמו"ר נ"ע, ובפרט אשר לא עלתה בידי אמי מורתי שליט"א להביא אתה לכאן מאומה מכתי"ק וספרי אאמו"ר נ"ע.

מכין אני עתה לדפוס מפתח מאמרי כ"ק אדנ"ע. והנה באותן הפעמים שלא הי' מאמר חדש כ"א חזרת אותו שכבר נאמר פ"א כמובן אין כתב המאמר בגכתי"ק ומחפשו אני בביכלעך והנחות אנ"ש והתמימים, ואולי ישנם מאמרים ששמע או יודע אודותם ואינם בקארעקטן המוסג"פ?

את מכתבו לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ראיתי אבל לא מצאתי בו מה שלפענ"ד הוא העיקר, היינו שמות האנשים באה"ק ת"ו שהם יוציאו מן הכח אל הפועל מה שיחליטו לעשות בשינוי מצב החסידות שם, כי כמה וכמה החלטות נתקבלו נבחרו ועדים וכו' ומפני מניעות שעל אתר אשר טבען ידוע לו בטח עוד בעומק יותר מאשר לי לא באו לפועל ע"ע, והאריכות לדכוותיה הנמצא שם בודאי אך למותר.

מוסג"פ קונטרס לב' ניסן ונא לאשר קבלתו.

החותם באיחולי חה"פ כשר ושמח לו ולכב"ב יחיו

הרב מנחם שניאורסאהן

תעג

מהעתק המזכירות.

מהר"י: לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל תיז, ובהנסמן בהערות שם.

מכ'... לה"ק: ראה לעיל שם.

כ"ט תמוז: אולי היא מכ' תמוז, הנדפסה באג"ק שלו ח"ב אגרת תפב.

קארעקטן: עלי ההגהה של מפתח הנ"ל.