ספריית חב"ד ליובאוויטש

תעד

ב"ה, ו' ניסן, תש"ט

הרה"ח הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"מ

שי'

שלום וברכה!

הגיע לידי סו"ס ביכעל קטן ביאורים על סש"ב שהביא הר"ש שי' פאלמער ות"ח כפולה לכת"ר על זה ובודאי יודיעני אם זהו מביאורי הרש"ג שרשם לעצמו וישנם נוסף ע"ז ג"כ מה שהי' אומר בע"פ בעת הלמוד או שג"ז נכלל בביכעל הנ"ל כי איזה דיוקים שסיפרו לי בשם הנ"ל לא מצאתים בכת"י זה.

כן הביכל מסתיים באמצע פמ"ד וא"י אם זהו כל מה שנרשם או שחסר הסיום ועל הבירור בכ"ז תודתי נתונה למפרע.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר ובודאי יזכה בו את הרבים.

ואחתום באיחול חה"פ כשר ושמח ופ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תעד

מהעתק המזכירות.

מוהר"מ: אקסלרוד.

סו"ס... הרש"ג: ה"ר שמואל גרונם אסתרמן. ראה לעיל ח"ב אגרת שלו. לעיל תיח.