ספריית חב"ד ליובאוויטש

תעו

ב"ה, י"ג ניסן, תש"ט

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק במלאכת שמים וכו'

מהור"י שי' פלייער

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו בהיותו פה אשמח להודיעו שסו"ס עלתה בידנו להתגבר על המכשולים השונים ולהו"ל בהעתקה אנגלית את זכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ח"א לע"ע וטופס אחד מצורף כאן. ואסיים בשל עתה בברכת חה"פ כשר ושמח בכל הפרטים וכמו שקביעות שנה זו היא כקביעות יצי"מ (שבת פז) כן יה"ר שבשנה זו תבוא הגאולה השלמה והאמיתית ועינינו תחזינה.

בפ"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תעו

מהעתק המזכירות.

הוו"ח... פלייער: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב רא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן תקסז.

וכמו שקביעות: ראה גם אגרת שלאח"ז.