ספריית חב"ד ליובאוויטש

תעז

ב"ה, ערב פסח, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

המכתב עם הקונטרס בטח קיבל. ועל של עתה באתי, להסג"פ הקונטרס לחה"פ שהו"ל זה עתה, ובל"ס יזכה בו את הרבים באופן המתאים.

ואחתום בברכת חה"פ כשר ושמח, וכמו דקביעות שנה זו היא כקביעות שנת יצ"מ (שבת פז, ב) כן יקויים בה היעוד כימי צאתך מארמ"צ אראנו נפלאות, ועינינו תחזינה.

בפ"ש ואיחולי כט"ס המחכה לבשו"ט מפעולותיו לטובת המל"ח ומחנה ישראל,

הרב מנחם שניאורסאהן

במה שהעיר על הידוע דהגלגלים הם בעלי דעה, ממש"כ באגה"ק (קח, ע"א) דבעוה"ז אינו כן - הנה קושיא זו היא גם בבנ"א שבעוה"ז (למעוטי הנשמות קודם ירידתן). - והענין, לפענ"ד, שכל הנמצאים בעוה"ז, שכללותו מספי' המל', מעשה; ורק המל' מקננת בו, א"א להם להשיג יותר מזה (יעויין בתניא פל"ח ל"ט ובכ"מ). היינו עד"מ שכל המעשי בלבד. ומתאים להידוע, שא"א לידע נשמה בגוף כ"א מציאות הרוחניות ולא מהותו. וכש"כ שידיעת הגלגלים היא עד"ז בלבד. ועיין בקונטרס המוסג"פ פי"ג ופ"כ. קונ' י"ט כסלו תש"ח פ"ט, ובכ"מ. ואין הזמן גרמא להאריך.

תעז

חלק הראשון נשלח לכו"כ (ראה לקמן הערה לאגרת תפא), וההוספה שבשוה"ג נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 475.

וכמו דקביעות: ראה גם אגרת שלפנ"ז.

הגלגלים הם בעלי דעה: רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ג ה"ט.

ממש"כ באגה"ק (קח, ע"א): המלאכים ונשמות כו' בעלי חכמה ודעת כו' אך העולם הזה השפל כו'.

בקונטרס המוסג"פ: סה"מ תש"ט ע' 121; 130.

קונ' יט כסלו תש"ח: סה"מ תש"ח ע' 88.