ספריית חב"ד ליובאוויטש

תעח

ב"ה, ג' אייר, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ח שי'

שלום וברכה!

לפלא שע"ע לא נתקבל ממנו אישור קבלת המכ' והקונטרסים...

מוסג"פ העתק מרשימת הועד לס"ת בציון האותיות.

בטח יודיעו בפרטיות מהסידור בעניני נפנה אחרי שיעלו קצת מהמתעסקים בזה לאה"ק.

ולסיים מענינא דיומא קידוש שר"ח זה, שמעלת חדש אייר על כל החדשים ש כל יום ויום בו גורם למצוה (היא מצות ספה"ע).

החותם באיחול כט"ס ופ"ש כהדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

תעח

מהעתק המזכירות.

מוהרש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל תכה, ובהנסמן בהערות שם. מרשימת הועד לס"ת: לקבלת פני משיח. ראה לעיל אגרת תמה, ובהנסמן בהערות שם.

נפנה: מעמד.

שיעלו... לאה"ק: ראה לעיל אגרת תסה. רוב העולים מאנ"ש יוצאי רוסיה לאה"ק, עלו בחודש אייר תש"ט. ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"י אגרת ג'תעט. קידוש שר"ח: ר"ל משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א בשבת ר"ח אייר.